میزبانی ایمیل - پست الکترونیک
  • +98 9153135367

پلن 3

180 هزار تومان

سالیانه
  • 100 ایمیل
  • 2 گیگابایت فضا به ازای هر ایمیل
  • Advanced Spam/Virus Protection

پلن 2

120 هزار تومان

سالیانه
  • 50 ایمیل
  • 2 گیگابایت فضا به ازای هر ایمیل
  • Advanced Spam/Virus Protection

پلن 1

60 هزار تومان

سالیانه
  • 5 ایمیل
  • 2 گیگابایت فضا به ازای هر ایمیل
  • Advanced Spam/Virus Protection

مشخصات کلی میزبانی ایمیل


مدیریت ایمیل
پشتیبانی مشتریان

جستجو دامنه